0180-820 238 info@raev-advies.nl

Beloningsbeleid

Raev-advies hypotheken

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de consument en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van consumenten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonden, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid.

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd. Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

– Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel;
– Maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd;
– Klantbelang centraal;
– Lange termijn doelstelling;
– Transparant;
– Eenvoudig;
– Voldoen aan wet- en regelgeving;

Beschrijving beloning.

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

  1. Salaris (incl. vakantiegeld). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt met 8% vakantiegeld. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
  2. Bonusregeling. Medewerkers kunnen afhankelijk van functie en prestatie en beoordeling in aanmerking komen voor een bonusuitkering welke afhankelijk is van het bedrijfsresultaat. Deze bonusregeling wordt voor tenminste 50% door niet financiële criteria bepaald en bedraagt maximaal 20% van de vaste beloning op jaarbasis. In 2022 zijn er geen bonussen toegekend aan de medewerkers.
  1. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke kosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.
  1. Auto van de zaak. Aan een aantal (functie gebonden) medewerkers kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie.

Het gestelde in artikel 1:120 lid 2b Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.

Beloningsmodel onderneming.

Onze onderneming handelt altijd in het belang van de consument en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

– Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder);
– Beloning o.b.v. vaste fee (door consument);
– Beloning o.b.v. urendeclaratie (door consument);
– Combinatie van bovenstaande beloningswijzen.

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de consument in ons dienstverleningsdocument. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducementbeleid (minimum en maximum beloning) en/of dienstverleningsdocument.

Risicobeheersing.

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van consumenten. Een onjuist/onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

– Continuiteit van de onderneming;
– Beheersbaarheid van personeelskosten;
– Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen;
– Verloop van personeel.

Transparantie beloningsbeleid.

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en dienstverleningsdocument/dienstenwijzer. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling. Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van consumenten

Wij begeleiden je van het begin tot het einde.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Adres

Brugge 18
2993 LB  Barendrecht

Email

info@raev-advies.nl

Telefoonnummer

0180-820 238